خدمات شمنی

تمرین کنندگان شامی ما در فال شمنی از طریق Journeying آموزش دیده اند تا هرگونه اطلاعات دلسوزانه و کمک به ارواح را برای شما بازیابی کنند.

</s></s>

بازیابی حیوانات قدرت هنگامی است که پزشک شامی به دنبال بازیابی حیوان قدرت خود برای شما است تا تعادل و هماهنگی را به شما بازگرداند. حیوان قدرت یک روح محافظ است که به منظور محافظت ، کمک و راهنمایی شماست.

</s></s>

</s></s>

Nothing to book at the moment
Nothing to book at the moment